آقای صالح طائي

به شماره ملی 1756315671 دارای مدرک ذيل می‌باشند.

کلیه مدارک صادر شده دارای اعتبار بین‌المللی و قابل ترجمه رسمی می‌باشند.

همسطح سازی ديپلم ادبيات و علوم انساني

سريال : RADA20374 |  تاريخ صدور : 1399/05/01 | شماره ثبت : 97/44931