آقای جلال پير هادي

به شماره ملی 4130677152 دارای مدرک ذيل می‌باشند.

کلیه مدارک صادر شده دارای اعتبار بین‌المللی و قابل ترجمه رسمی می‌باشند.

همسطح سازی كارشناسي حرفه اي مشاوره املاک و مستغلات

سريال : RADA20370 |  تاريخ صدور : 1399/05/05 | شماره ثبت : 97/44931