آقای سهراب شهبازي

به شماره ملی 1970314702 دارای مدرک ذيل می‌باشند.

کلیه مدارک صادر شده دارای اعتبار بین‌المللی و قابل ترجمه رسمی می‌باشند.

همسطح سازی كارشناسي مهندسي مكانيک

سريال : RADA20369 |  تاريخ صدور : 1399/05/05 | شماره ثبت : 97/44931