آقای سيد هادي حسيني نسب حتكني

به شماره ملی 3091255824 دارای مدرک ذيل می‌باشند.

کلیه مدارک صادر شده دارای اعتبار بین‌المللی و قابل ترجمه رسمی می‌باشند.

همسطح سازی ديپلم معدن

سريال : RADA20368 |  تاريخ صدور : 1399/05/06 | شماره ثبت : 97/44931