آقای سيد حسين حسيني حتكني

به شماره ملی 3091512355 دارای مدرک ذيل می‌باشند.

کلیه مدارک صادر شده دارای اعتبار بین‌المللی و قابل ترجمه رسمی می‌باشند.

همسطح سازی ديپلم معدن

سريال : RADA20367 |  تاريخ صدور : 1399/05/02 | شماره ثبت : 97/44931