آقای حسين اسكندري

به شماره ملی 1740733096 دارای مدرک ذيل می‌باشند.

کلیه مدارک صادر شده دارای اعتبار بین‌المللی و قابل ترجمه رسمی می‌باشند.

همسطح سازی ديپلم ساخت و توليد

سريال : RADA20365 |  تاريخ صدور : 1398/11/24 | شماره ثبت : 97/44931