آقای جعفر عباسي تل گاوي

به شماره ملی 4220285946 دارای مدرک ذيل می‌باشند.

کلیه مدارک صادر شده دارای اعتبار بین‌المللی و قابل ترجمه رسمی می‌باشند.

همسطح سازی ديپلم مكانيک

سريال : RADA20364 |  تاريخ صدور : 1398/11/16 | شماره ثبت : 97/44931