آقای عليرضا شريفي

به شماره ملی 1756317186 دارای مدرک ذيل می‌باشند.

کلیه مدارک صادر شده دارای اعتبار بین‌المللی و قابل ترجمه رسمی می‌باشند.

همسطح سازی ديپلم مكانيک

سريال : RADA20363 |  تاريخ صدور : 1398/11/13 | شماره ثبت : 97/44931