آقای جليل هدايتي

به شماره ملی 3569867676 دارای مدرک ذيل می‌باشند.

کلیه مدارک صادر شده دارای اعتبار بین‌المللی و قابل ترجمه رسمی می‌باشند.

همسطح سازی ديپلم كامپيوتر

سريال : RADA20361 |  تاريخ صدور : 1399/05/05 | شماره ثبت : 97/44931